Användarvillkor

Villkor för användning av Paygoo sina digitala tjänster | Paygoo Gift | Paygoo Reload

Villkor för användning av Paygoo sina digitala tjänster - Hemsidor & Mobile tjänster

1. Behandling av personuppgifter
2. Försiktighetsåtgärder mot bedrägerier
3. Fel och liknande på Paygoo sina digitala tjänster
4. Länkar
5. Immateriella rättigheter

1. Behandling av personuppgifter
Paygoo AB är föremål för sekretess om kundinformation. Kunddata till en tredje part kan fortfarande hända med samtycke av kunden och hur Paygoo är skyldig enligt lag att lämna över sådana uppgifter.

2. Försiktighetsåtgärder mot bedrägerier
Paygoo uppmuntrar alla sina kunder att säkerställa god säkerhet på den utrustning som används för att använda Paygoos tjänster. Att man har en medvetenhet om att ställa in enhetens brandvägg och att man har ett uppdaterat antivirusprogram och antispionprogram. Observera att om inloggningssidan för mina sidor har ändrat utseende eller den begärda informationen er annan än vad man normalt upplever.
Industrin har upplevt att brottslingar försöker lura kunder genom att övertala kunder att ge personnummer och lösenord på en webbsida som liknar Paygoos.
Kom ihåg att alla personliga koder och lösenord måste hållas hemligt, även mot personer som representerar Paygoo eller myndigheter. Paygoos personal kommer aldrig att be om sådan information. Paygoo uppmuntrar också alla sina kunder att inte ha sitt personliga lösenord nedskrivna. Paygoo rekommenderar att byta lösenord regelbundet för att stärka säkerheten.

3. Fel och liknande på Paygoo sina digitala tjänster
Paygoo anser informationen i sina digitala kanaler för att vara tillförlitliga, men kan inte garantera att den information är korrekta, fullständiga eller tillgängliga. Paygoo frånsäger sig allt ansvar för fel, försummelser och bristande tillgänglighet på sidorna, och anger att sådana fel inte kan åberopas som grund för krav mot Paygoo.

4. Länkar
Länkarna som läggs ut på vår hemsida är avsedda att hjälpa kundernas informationsbehov.
Paygoo tar inget ansvar för material som skapats eller publicerats av tredje part, även om sidorna innehåller länkar till sådana webbplatser. Tredje part ansvarar för publicering på sina webbplatser och att dom är i överensstämmelse med lagar och förordningar. Vi tar inget ansvar för fel, försummelser och bristande tillgång på sådana platser.

5. Immateriella rättigheter
Paygoo har alla immateriella rättigheter till webbplatsen, och otillåten användning av innehåll på sidorna är inte tillåtet . Svensk lag reglerar förhållandet mellan Paygoo och användare av webbplatsen www.paygoo.se, och eventuella tvister avgörs av svensk domstol.

Användarvillkor för PAYGOO MasterCard presentkort

1. Presentkortet
2. Definitioner
3. Köp och aktivering av presentkortet
4. Användning av kortet
5. Transaktioner
6. Transaktioner i utländsk valuta
7. Så kontrollerar du saldot på kortet
8. Kortets utgångsdatum
9. Inlösen
10. Ansvar
11. Villkorsändringar
12. Ångerrätt
13. Uppsägning av avtalet
14. Generellt/a>
15. Information om betaltjänster
16. Klagomål och kontaktinformation
17. Så använder vi dina personuppgifter
18. Översiktstabell - kostnader

1. Presentkortet
1.1 Dessa villkor gäller för alla innehavare av detta presentkort ("presentkortet"). Genom att använda kortet bekräftar du att du samtycker till dessa villkor.
1.2 Presentkortet är från PAYGOO AB (samarbetspartner) och utfärdades av Wirecard Card Solutions Limited, med säte: 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, NE1 6JQ Newcastle upon Tyne. Registrerat i England med nr. 07875693. Godkänt och reglerat i Storbritannien av Financial Conduct Authority för elektronisk överföring av pengar (verksamhetens referensnummer: 900051).
1.3 Du vill köpa presentkortet i SEK. Alla hänvisningar till denna valuta i dessa villkor är relevanta för dig.
1.4 Du kan inte sätta in extra pengar på presentkortet efter det att ett köp har gjorts, bortsett från om en återförsäljare återbetalar en transaktion till presentkortet.
1.5 Presentkortet är en produkt för elektroniska pengar och omfattas inte av brittiska Financial Services Compensation Scheme. Om Wirecard Card Solutions Ltd, mot förmodan skulle bli insolvent, kan pengarna på kortet bli värdelösa och oanvändbara, och du förlorar pengarna till följd av detta.
1.6 Dessa villkor finns på vår hemsida www.paygoo.se. Du kan när som helst under periodens giltighetstid begära en kopia av dessa villkor.

2. Definitioner
I dessa villkor skall följande ord och uttryck ha följande betydelse:
Bankomat – en bankomat eller uttagsautomat 
Bankdag – vardagar från måndag till fredag, mellan kl. 09:00 och 17:00 CET (bortsett från röda dagar eller helgdagar)
Presentkort – ditt förhandsbetalda presentkort PAYGOO MasterCard (inklusive ersättningskort)
Kortleverantör – Mastercard
Avgifter – olika typer av kostnader som kan krävas för inköp och löpande användning av kortet
PIN-kod – personligt identifieringsnummer, dvs. säkerhetskoden som ska användas med kortet 
Kortvärde – den maximala summan pengar som kan finnas på kortet
Säljare – en distributör, köpman eller annan säljare av varor och/eller tjänster som accepterar betalning med kort, kortnummer, PIN-kod eller kort och signatur
Översiktstabell – översikt över avgifter, gränser och begränsningar knutna till kortet
Säljarens bank – banken som används av säljaren i samband med mottagandet av utbetalningar knutna till transaktioner
Verifiering av identitet – betyder att du bekräftar din identitet och adress via elektronisk verifiering av dina uppgifter eller genom att tillhandahålla dokumentation av din identitet
Vi/oss/vår(a) – Wirecard Card Solutions Limited eller en samarbetspartner som agerar på våra vägnar
År –  tolvmånadersperioden efter det att kortet har utfärdats till dig, och varje efterföljande tolvmånadersperiod
Du/din(a) – den person som har tagit emot kortet och har behörighet att använda kortet enligt villkoren i detta avtal

3. Köp och aktivering av presentkortet
3.1 Vid köp av presentkortet är det maximala värdet som kan sättas in på kortet 1500 SEK (eller motsvarande summa i lokal valuta), enligt bestämmelse 3.2 och 3.2.1. Presentkortet vill bli fylld vid försäljningsstället, och pengarna på presentkortet blir tillgängliga omedelbart efter köp och aktivering. Aktivering görs enkelt på www.paygoo.se eller med vår SMS-tjänst genom att skicka AKTIVERA till 2380.
3.2 Kortet kan inte återanvändas. Efter laddningsbeloppet är förbrukat bör kortet förstöras, klipp kortet i 2 delar och släng i återvinning för plast.
3.2.1 Vid registrering sparas ert mobil nummer för identifierings syfte.
3.3 När du sätter in pengar på ditt kort utförs betalningen i samma valuta som kortets valuta.  Denna valuta behöver inte vara samma som betalkortets valuta. Valutakursen för transaktionen kommer att framgå av ditt kontoutdrag. Valutakursen kan ändras, och den aktuella valutakursen är inte nödvändigtvis samma som den som användes vid påfyllningen av kortet.

4. Användning av kortet
4.1 Ett presentkort kan användas av personen som har köpt det, eller ges bort till en annan person som en gåva.  Innan presentkortet används ska det signeras på baksidan av den person som ska använda presentkortet. 
4.2 Presentkortet är avsett för användning i butiker, detaljhandel och onlinehandel i hela världen. Kortet skall uppvisas vid betalningstillfället. Kortet kan användas för att betala för köpet i sin helhet eller en del därav. I det sistnämnda fallet, måste du betala den resterande summan av köpet på alternativt sätt, såsom kontant eller med bankkort, förutsatt att återförsäljaren accepterar att du kombinerar olika betalningsmetoder.  
4.2.2 Du kan inte sätta in mer pengar på kortet efter ditt köp. 
4.3 Du får inte göra inköp som överstiger det tillgängliga saldot på presentkortet.  Saldot kommer att reduceras med belopp motsvarande beloppen för dina inköp. Om ett köp överstiger den tillgängliga summan på kortet eller den gällande kortgränsen, kan transaktionen avvisas.  
4.4 Presentkortet är inte ett bankkort som stöds av ett bankkonto och är inte på något sätt kopplat till ett bankkonto. Det är inte heller ett garantikort, betalkort eller kreditkort. Du kommer inte att få någon ränta på de pengar som är insatta på kortet.
4.4.1 Du kan inte använda presentkortet till:
4.4.2 förhandsgodkända regelbundna betalningar
4.4.3 kontanttransaktioner, till exempel kontantuttag, kontanter från en bank, betalningsanvisningar, resecheckar, utländsk valuta eller i något olagligt syfte
4.5 Kortet kan inte användas i situationer där det inte är möjligt för säljaren att bekräfta elektroniskt att du har tillräckligt med pengar på kortet för transaktionen. Detta gäller för transaktioner på till exempel tåg, båtar och vissa inköp under flygresor.
4.6 Vi kan stoppa, upphäva eller begränsa kortet eller PIN-koden när vi har rimliga skäl till det, med hänsyn till:
4.6.1 kortets, kortnumrets eller PIN-kodens säkerhet
4.6.2 misstankar om otillåten eller olaglig användning av kortet eller PIN-koden. I sådana fall har vi rätt att stoppa, upphäva eller begränsa kortet eller PIN-koden, och kommer att informera dig, om möjligt, om att vi har tänkt göra detta och varför. Om vi inte har möjlighet att informera dig, ger vi dig besked snarast möjligt i efterhand. Kravet om att informera dig gäller inte i situationer där detta skulle kunna påverka säkerheten eller om det skulle vara olagligt att göra det.
4.7 Vi tar inte ansvar för kvalitet, säkerhet, laglighet eller någon annan aspekt när det gäller varor eller tjänster som köpts med kortet. Vi är inte ansvariga för att säljare eventuellt inte accepterar presentkortet.
4.8 Vi kommer inte att sälja presentkort enligt dessa villkor till personer under 13 år.

5. Transaktioner
5.1 Du samtycker till att all användning av kortet, kortnumret eller PIN-koden utgör din auktorisation och ditt godkännande av en transaktion.
5.1.2 Vi kommer att anta att en transaktion har godkänts av dig när kortets magnetremsa har dragits hos återförsäljaren, om det finns ett signerat säljkvitto eller när relevant information för behandling av transaktionen är överlämnad till återförsäljaren.
5.2 Du kan inte stoppa en transaktion efter att du har godkänt den och den har överförts till oss, eller så snart du har gett ditt godkännande till säljaren för en förhandsgodkänd betalning.
5.3 Vi förbehåller oss rätten att avvisa en transaktion.  Vi kan göra detta om den aktuella telefon- eller datoranslutningen är upptagen. Vi kan även göra detta:
5.3.1 om en transaktion övertrasserar det tillgängliga saldot på kortet
5.3.2 om en transaktion övertrasserar någon av dina kortgränser
5.3.3 om vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa de regler som gäller för betalningssystemet ditt kort utfärdades enligt
5.3.4 om vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa lagstiftningen eller agera enligt god praxis.

6. Transaktioner i utländsk valuta
6.1 Om presentkortet används för transaktioner i någon annan valuta än kortets valuta kommer avgifter att tillkomma.
6.2 Om du utför en transaktion i en annan valuta än kortets valuta, kommer vi att konvertera beloppet från kortets valuta till den aktuella valutakursen på marknaden eller eventuellt en myndighetsbestämd växelkurs.  Vi kommer att debitera dig en serviceavgift (provision), se översiktstabellen. 
6.3 Valutakurser kan ändras, och valutakursen på transaktionsdagen är nödvändigtvis inte samma valutakurs som används när vi omvandlar transaktionskostnader och drar av serviceavgiften från saldot.  Den aktuella valutakursen kommer också att gälla för denna serviceavgift.  Du kan kontrollera vilken valutakurs som användes, som finns beskrivet i bestämmelserna. Valutakursen och serviceavgiften kommer att framgå på din elektroniska översikt.

7. Så kontrollerar du saldot på kortet
7.1 För att kontrollera det tillgängliga saldot på ditt kort eller se en transaktionsöversikt kan du gå till www.paygoo.se, använda vår tjänst för SMS-saldo, skicka SALDOT till 72323, tjänsten kostar 5 kr.

8. Kortets utgångsdatum
8.1 Kortets utgångsdatum finns tryckt på kortet. 
8.2 Du kan lösa in utestående saldo på kortet efter kortets utgångsdatum upp till 6 år efter utgångsdatum genom att följa processen i paragraf 9. Om det finns saldo kvar på kortet mer än 6 år efter utgångsdatum kommer detta inte att återbetalas.

9. Inlösen
9.1 Du kan lösa in hela eller en del av saldot genom att maila oss på hello@paygoo.se fram till 6 år efter kortets utgångsdatum. Vi kommer att överföra hela behållningen till ett bankkonto i ditt namn. Vi kan begära att du måste bevisa att kontot är registrerat i ditt namn.
9.2 Du kommer att debiteras en avgift på 125 SEK som täcker inlösenkostnaderna vid varje enskild inlösen om du löser in hela eller en del av saldot i följande situationer:
9.2.1 när du begär återbetalning innan kontraktet löper ut
9.2.2 när du säger upp ditt kontrakt före kontraktets slutdatum
9.2.3 när du ber om inlösen senare än ett år efter kontraktets slutdatum.
9.3 Du kommer att bli påmind om denna avgift före en eventuell inlösen. Notera att är saldot lika med eller mindre än beloppet ni vill lösa in med omständigtheterna ovan, kommer avgiften att likställas med ert saldo och reduceras till noll.  
9.4 Du kommer inte att debiteras en avgift vid inlösen om:
9.4.1 vi säger upp detta avtal
 

10. Ansvar
10.1 Presentkortet måste undertecknas av användaren så fort det mottagits, och du måste vidta försiktighetsåtgärder för att se till att det förvaras säkert. Du måste alltid se till:
10.1.1 att ingen annan använder ditt kort
10.1.2 att du inte avslöjar din PIN-kod eller skriver ner ditt lösenord, PIN-kod eller någon annan säkerhetsinformation du har gett oss, om du inte gör detta på ett sätt som gör det omöjligt för en obehörig att känna igen dessa uppgifter.
10.1.3 att du bara visar kortet eller uppger kortnummer eller PIN-kod för att utföra (eller försöka utföra) en transaktion
10.2 Om du förlorar ditt kort eller om det blir stulet, om någon annan får tag i din PIN-kod eller andra säkerhetsfunktioner, eller om du tror att ditt kort, kortnummer eller PIN-kod kan missbrukas, så måste du:
10.2.1 ringa oss så fort som möjligt på +46 (0) 107 502 421 (24-timmarstelefon), så att vi kan spärra ditt kort och din PIN-kod
10.2.2 skriva till oss inom sju dagar (om vi ber om detta) för att bekräfta att du har förlorat ditt kort eller att det har missbrukats (e-postadressen är: hello@paygoo.se)
10.2.3 sluta att använda kortet, kortnumret eller PIN-koden omedelbart. Om du hittar kortet efter att du har anmält det som förlorat, stulet eller missbrukat, måste du klippa det och lämna besked till oss så fort som möjligt.
10.3 Om ditt kort eller ersättningskort försvinner eller blir stulet, kan du begära ett nytt kort efter att vi har fått besked om det, genom att maila oss på hello@paygoo.se. Vi debiterar en avgift på 125 kronor för ett ersättningskort. Detta finns beskrivet i översiktstabellen.
10.4 Om kortet förlorats, stulits, eller förstörts, är du inte ansvarig för en annan persons användning av kortet, kortnumret eller PIN-koden, om du inte:
10.4.1 godkände att vederbörande använde ditt kort, kortnumret eller PIN-koden, eller genom grov oaktsamhet eller oförsiktighet inte följde bestämmelserna enligt avsnitt 10.1 (i så fall kan det hända att du är ansvarig för all användning som sker innan du meddelar oss, i enlighet med dessa villkor)
10.4.2 har agerat bedrägligt (i den utsträckning som lagen tillåter, kan du vara ansvarig för missbruk av kortet, kortnumret eller PIN-koden)
10.4.3 Du kan endast hållas ansvarig för upp till 380 SEK till följd av transaktioner som uppstår från användningen av ett förlorat eller stulet kort, eller felaktig användning av betalningsinstrumentet där kortinnehavaren inte har lyckats skydda säkerhetsinformationen.  Ansvarsgränsen på 380 SEK gäller vid förlust, stöld eller felaktig användning – inte per transaktion.    
10.5 Om kortet har använts utan din tillåtelse eller har förlorats, blivit stulet eller om du misstänker att ditt kort kan ha missbrukats, kan vi komma att lämna ut information som vi rimligen anser kan vara av betydelse, till polisen.
10.6 Vi kommer inte att ta ansvar för:
10.6.1 onormala eller oförutsägbara omständigheter utanför vår kontroll (till exempel fel i ett datasystem på grund av omständigheter utanför vår kontroll eller strejk på grund av omständigheter utanför vår kontroll) om det hindrar oss från att tillhandahålla tjänsten som vanligt
10.6.2 personer som vägrar att acceptera (eller försenar godkännandet av) kortet, kortnumret eller PIN-koden
10.7 Vid fel eller tvister om transaktioner ber vi att du maila oss på hello@paygoo.se.

11. Villkorsändringar
11.1 Vi kan komma att ändra några av dessa villkor och bestämmelser, inklusive avgifter och kostnader, eller införa nya villkor. Om vi gör några ändringar, informerar vi dig skriftligen två månader i förväg genom e-post eller sms. De nya villkoren att finnas på www.paygoo.se från den dag ändringen träder i kraft.
11.2 Du anses ha accepterat eventuella ändringar av dessa villkor om du inte meddelar oss om dina invändningar före det föreslagna ändringsdatumet.
11.3 Om du meddelar oss att du inte accepterar ändringarna före det föreslagna ändringsdatumet, upphör detta avtal omedelbart, och du kan lösa in det totala saldot utan några tillkommande kostnader enligt bestämmelsen i 9.4.2.

12. Ångerrätt
12.1 Om du ångrar dig när det gäller kortet, kan du säga upp det inom 14 dagar från den dag då du får en bekräftelse om att din ansökan har godkänts, genom att maila oss på hello@paygoo.se. Vi kommer inte att ta ut några avgifter om du säger upp kortet under denna period. Vi kommer att återbetala eventuellt kvarstående saldo på kortet.
12.2 Vi kommer att göra återbetalningen i kortets valuta.

13. Uppsägning av avtalet
13.1 Vi kan säga upp detta avtal när som helst. Om inga särskilda omständigheter föreligger, kommer vi att ge dig skriftlig varsel två månader i förväg.
13.2 Du kan säga upp detta avtal i enlighet med bestämmelserna 11.4 och 12 genom att maila oss på hello@paygoo.se.
13.3 Om du inte löser in hela saldot inom sex år efter kortets utgångsdatum sägs avtalet upp.

14. Generellt
14.1 Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi kan använda uppgifter om dig enligt avsnitt 17 i dessa villkor ("Så använder vi dina personuppgifter").
14.2 Vi kan övervaka och/eller spela in telefonsamtal mellan dig och oss eller tjänsteleverantörer.
14.3 Du måste uppge en e-postadress samt din postadress och ditt telefonnummer, och informera oss om eventuella ändringar.
14.4 Vi kan överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller bemyndiga någon annan att utöva dem. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.
14.5 Vi kan skjuta upp våra rättigheter enligt detta avtal utan att förlora dem.
14.6 Om vi inte kan upprätthålla en punkt eller bestämmelse eller delar av en punkt eller bestämmelse i detta avtal, skall detta inte påverka någon av de andra punkterna, bestämmelserna eller några andra delar av punkterna eller bestämmelserna.
14.7 Detta avtal är på svenska och alla kommentarer och all information i avtalet kommer att vara på svenska.

15. Information om betaltjänster
15.1 Denna bestämmelse (15) gäller endast om säljarens bank ligger inom EES och betaltjänster som utförs överförs i euro eller annan giltig EES-valuta.
15.2 Vi kommer att se till att dina transaktioner krediteras säljarens bank samt att återbetalda medel till följd av återköp eller avbeställning krediteras din bank inom dessa tidsramar:

Transaktionstyp Tidsram
En transaktion utförs i en annan valuta än euro (€) eller brittiska pund (£) eller en transaktion med flera olika valutor I slutet av den fjärde bankdagen efter den dag då transaktionsordern togs emot
Övriga transaktioner I slutet av bankdagen dagen efter det att transaktionsordern togs emot

Om du kan göra betalningar direkt från ditt konto till en annan person och om en betalning du bad oss att göra inom EES kommer senare än den borde ha kan du be oss att kontakta mottagande banken och be dem att behandla det som om det gjordes i tid.
15.3 Om du använder kortet eller lämnar kortuppgifter till en säljare för att utföra en transaktion innan du vet hur mycket som kommer att belasta kortet, kan du ha rätt att begära återbetalning om beloppet är oväntat högt, förutsatt att du ger PAYGOO AB besked om detta inom åtta veckor från det att transaktionen drogs från ditt saldo. Du kommer emellertid inte att vara berättigad till återbetalning om du har informerats av oss eller av säljaren om beloppet minst fyra veckor innan transaktionen ska dras från ditt saldo, och du har samtyckt till transaktionen. För kortbaserade betalningstransaktioner där du inte känner till det exakta beloppet för betalningstransaktionen när du godkänner det, blockerar vi inte pengar på ditt betalningsinstrument om du inte tillåter det exakta beloppet som ska blockeras. Detta kan vara fallet för betalningar du gör på hotell eller vid bensinstationer till exempel. Vi ska släppa ut blockerade medel utan onödigt dröjsmål så snart vi är medvetna om det exakta beloppet av betalningstransaktionen och omedelbart efter mottagandet av den aktuella betalningsordern.
15.4 Vid mottagandet av en sådan begäran enligt bestämmelse 15.3 kan vi kräva att du ger oss ytterligare information så att vi kan avgöra om villkoren i bestämmelse 15.3 är uppfyllda. Vi kommer att utföra en återbetalning eller eventuellt ange varför vi avslår en sådan begäran inom tio bankdagar från mottagandet av en begäran från dig enligt bestämmelse 15.3 eller om någon ytterligare information krävs enligt denna bestämmelse.
15.5 Vi ansvarar för att transaktionen genomförs på rätt sätt, om vi inte kan bevisa att transaktionen har tagits emot av säljarens bank, i detta fall är säljarens bank ansvarig gentemot säljaren. Du kan begära att vi vidtar omedelbara åtgärder för att spåra en felaktigt utförd transaktion och att vi meddelar dig om resultatet.
15.6 När en säljare initierar en transaktion är det säljarens bank som är ansvarig för att relevant information överförs till oss på rätt sätt. Om säljarens bank kan bevisa att banken inte är ansvarig för en transaktion som har misslyckats eller är felaktigt utförd kommer vi att vara ansvariga gentemot dig.
15.7 Om vi är ansvariga för att ett felaktigt belopp har dragits från ditt saldo kommer att vi rätta till felet. Om vi är ansvariga för att en transaktion som du inte har godkänt dras från ditt saldo kommer vi att återbetala beloppet till ditt kort och behandla transaktionen som om den aldrig hade ägt rum. Du måste informera oss om otillåtna eller felaktiga transaktioner så snart som möjligt och under alla omständigheter senast 13 månader efter tidpunkten för debiteringen. Om du inte gör det, är vi inte ansvariga.
15.8 Vi är inte ansvariga om du identifierar säljaren felaktigt vid en transaktion. I sådana fall kommer vi att göra vad som rimligen kan förväntas av oss, för att du ska få tillbaka det aktuella beloppet.

16. Klagomål och kontaktinformation
16.1 Om du vill lämna in ett klagomål eller kontakta oss av någon annan anledning i samband med dessa villkor, skriv till hello@paygoo.se. Vi har rutiner för att behandla ditt klagomål snabbt och på ett rättvist sätt. Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål, kan du skriva till: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR. Vi kommer att försöka lösa eventuella klagomål om ditt betalningsinstrument eller den tjänst vi tillhandahåller till dig inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av ditt klagomål och under exceptionella omständigheter inom 35 arbetsdagar (och vi meddelar dig om detta är fallet).

17. Så använder vi dina personuppgifter
17.1 Vi kan komma att söka efter uppgifter om dig hos kreditupplysningsföretag. Dessa sökningar görs för att kontrollera din identitet, men vi kommer inte att genomföra en komplett kreditutvärdering för detta ändamål. Vi kan komma att använda ett automatiserat beslutssystem för att granska din ansökan och bekräfta din identitet. 
17.1.1 Om vi inte kan verifiera din identitet på ett adekvat sätt, kan vi be dig tillhandahålla dokumentation som kan hjälpa oss att bekräfta din identitet och adress. 
17.2 Kreditupplysningsföretag kan kontrollera den information som du uppger mot eventuella uppgifter i andra databaser (offentlig eller andra) som de har tillgång till. En oregistrerad begäran kommer att göras. En oregistrerad begäran är en sökning som görs om ändamålet inte är att låna pengar. Din kreditvärdighet påverkas inte om du ska ansöka om en kredit. Den syns inte hos andra långivare än den som utför sökningen. Den kommer att finnas med i din kreditrapport, så att du vet att sökningen har gjorts, men den påverkar inte din kreditvärdighet om du ska ansöka om en kredit.
17.3 Om du ger oss falsk eller felaktig information och vi upptäcker att det är ett bedrägeri, kommer vi att registrera detta hos bedrägeriförebyggande organisationer. Polisen kan komma åt och använda denna information.
17.3.1 Bedrägeriförebyggande organisationer kommer att dela informationen med andra organisationer. Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda information som finns registrerad hos utländska bedrägeriförebyggande organisationer.
17.3.2 Vänligen ring oss på 66 98 43 57 om du vill ha mer information om kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer. Du har rätt enligt lag att få detaljerad information av detta slag. 
17.3.3 Du har vissa rättigheter med avseende på insyn i den information vi har om dig. Skriv till: PAYGOO AB, Haakon VII's gate 9, 0161 Oslo. Vi kan debitera dig för denna tjänst.
17.4 Vissa typer av information från kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer kommer att ges till oss och andra organisationer, bland annat för följande ändamål:
17.4.1 för att förhindra bedrägerier och penningtvätt genom att kontrollera ansökningar om kredit, kreditrelaterade eller andra faciliteter, yrkande och skadeanmälningar för alla typer av försäkringar, jobbansökningar och personalregister, samt för att bekräfta din identitet.
17.4.2 Information som innehas av dessa organisationer kan också användas för andra ändamål, efter särskild tillåtelse från dig eller under speciella omständigheter där det krävs enligt lag eller tillåts enligt villkoren i den brittiska Data Protection Act 2018 / GDPR.
17.5 När du har ett avtal med oss kan vi använda följande typer av information om dig:
17.5.1 information du ger oss eller som vi redan har om dig, inklusive det telefonnummer du ringer till oss från, som vi kan registrera
17.5.2 information vi får när vi ska fatta beslut om din ansökan eller avtal, inklusive information vi får från förfrågningar och sökningar i ditt namn hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer.
17.5.3 information (inklusive information om betalningar och transaktioner) som vi kan ha från administration av konton eller försäkringar som du har med eller genom oss
17.5.4 information vi får från alla aktörer som har tillåtelse att ge oss information om dig
17.6 Vi kommer att hantera, använda, administrera, styra, dela och registrera information om dig för att:
17.6.1 söka i register hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer (inklusive information från utlandet) för att kunna administrera ditt konto
17.6.2 administrera konton och försäkringar och alla ansökningar, avtal och korrespondens du kan ha med oss
17.6.3 genomföra, övervaka och analysera vår egen verksamhet
17.6.4 kontakta dig via e-post, telefon eller på annat sätt om andra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig – om du inte har informerat oss om att du inte vill ta emot direktmarknadsföring
17.6.5 bekämpa bedrägerier, penningtvätt, terrorism och annan brottslighet
17.6.6 följa lagar eller förordningar i alla länder
17.7 Vi kan lämna ut information om dig:
17.7.1 till alla personer som arbetar för oss eller våra samarbetspartners 
17.7.2 till bedrägeriförebyggande organisationer
17.7.3 till alla organisationer som stödjer en eller flera av våra produkter som du använder
17.7.4 till alla betalningssystemet ditt kort är utfärdat i enlighet med 
17.7.5 till särskilda myndigheter i syfte att upptäcka och förhindra terrorism (inklusive myndigheter utanför Storbritannien), om en betalning bearbetas genom globala betalningssystem
17.7.6 till alla som vi överför någon av våra rättigheter eller skyldigheter till, i enlighet med ett avtal som vi har med dig
17.7.7 till alla tredje parter som du ger oss behörighet att lämna information om dig till 
17.8 Behandling av dina uppgifter, kan som beskrivs ovan, innebära att informationen kan skickas till andra länder utanför EES-området, inklusive USA. I sådana fall är vi ansvariga för att se till att uppgifterna behandlas konfidentiellt. 
17.9 Vi kommer bara att lagra information om dig så länge det behövs, eller i den mån det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

18. Översiktstabell - kostnader
Den här tabellen sammanfattar de viktigaste produktegenskaperna samt annan information och bör inte ersätta villkoren vid användning av produkten. Avgiftsgränser och begränsningar som gäller för varje kort beskrivs nedan. Ditt korts gränser beror på huruvida du har uppfyllt identifieringskraven samt den geografiska användningen i samband med kortet.

Avgifter och gränser Valuta
Avgift vid inköp av kortet 39 SEK
Transaktionsavgift (efter 2 transaktioner) 3 SEK
Månadsavgift (startar 6 månader efter köp) 15 SEK per mnd
Inaktivitetsavgift (efter 12 månader) 50 SEK per mnd
Serviceavgifter (hämta PIN-kod, kontrollera saldo och kolla transaktioner) 5 SEK
Avgift för ersättningskort 125 SEK
Avgift vid inlösen 125 SEK
Växlingsavgift för köp som görs i utländsk valuta 4 %
Kortgränser  
Maximalt kortvärde – bekräftad identitet N/A
Maximalt kortvärde – ej bekräftad identitet 1500 SEK
Maximal summa vid transaktion på försäljningsställe 1500 SEK

19. Kontakta dig i en nödsituation
Vi kan behöva kontakta dig omgående om vi misstänker eller finner att bedräglig aktivitet har inträffat på ditt konto (förutsatt att vi inte är förbjudna att göra det enligt lag) eller om vi har ett säkerhetshot. För att göra det kan vi (till exempel) skicka ett textmeddelande istället för att ringa eller maila dig om vi tycker att det här är det snabbaste sättet att kontakta dig. När vi kontaktar dig kommer vi också att ge dig information om hur du kan minimera eventuella risker för ditt betalningsinstrument beroende på arten av säkerhetshotet. Vi använder samma kontaktuppgifter som du redan har gett oss när du kontaktar dig. Du måste omedelbart informera oss om dina personuppgifter eller kontaktuppgifter ändras.

 

Användarvillkor för PAYGOO MasterCard Reload

1. Kortet
2. Definitioner
3. Påfyllning av kortet
4. Användning av kortet
5. Transaktioner
6. Transaktioner i utländsk valuta
7. Så kontrollerar du saldot på kortet
8. Kortets utgångsdatum
9. Inlösen
10. Ytterligare kortinnehavare
11. Ansvar
12. Villkorsändringar
13. Ångerrätt
14. Uppsägning av avtalet
15. Generellt
16. Information om betaltjänster
17. Klagomål och kontaktinformation
18. Så använder vi dina personuppgifter
19. Översiktstabell - Avgifter

1. Kortet
1.1 Dessa villkor gäller för alla innehavare av Paygoo MasterCard Reload Card ("kortet"). Genom att använda kortet bekräftar du att du samtycker till dessa villkor.
1.2 Kortet marknadsförs av Paygoo AS/AB (samarbetspartner) och utfärdas av Wirecard Card Solutions Limited Registered Office: 3rd Floor, Grainger Chambers, 3-5 Hood Street, Newcastle upon Tyne, NE1 6JQ, Storbritannien. Registrerat i England med nr. 07875693. Godkänt och reglerat i Storbritannien av Financial Conduct Authority för elektronisk överföring av pengar (verksamhetens referensnummer: 900051).
1.3 Du ansöker om kortet med en angiven valuta. Alla hänvisningar till denna valuta i dessa villkor är relevanta för dig.
1.4 Kortet är en produkt för elektroniska pengar och omfattas inte av brittiska Financial Services Compensation Scheme. Om Wirecard Card Solutions Ltd, mot förmodan skulle bli insolvent, kan pengarna på kortet bli värdelösa och oanvändbara, och du förlorar pengarna till följd av detta.
1.5 Dessa villkor finns på vår hemsida www.paygoo.no/se. Du kan när som helst under periodens giltighetstid begära en kopia av dessa villkor.

2. Definitioner
I dessa villkor har följande ord och uttryck följande betydelse:
Bankomat – en bankomat eller uttagsautomat
Bankdag – vardagar från måndag till fredag, mellan kl. 09:00 och 17:00 CET (brittisk tid) förutom helgdagar i England och Wales.
Kort – ditt förhandsbetalda Paygoo MasterCard Reload Prepaid Card (inklusive eventuella ytterligare kort/ersättningskort)
SDD – Lägsta beloppsgräns. Första identifieringsnivån. Ange namn, födelsedatum och adress så registreras kortet utifrån det.
FDD - Högsta beloppsgräns. Vi kräver en komplett identitetskontroll med hjälp av BankID.
Kortleverantör – MasterCard
Avgifter – olika typer av avgifter som kan debiteras vid köp och kontinuerlig användning av kortet
PIN-kod – personligt identifieringsnummer, dvs. säkerhetskoden som ska användas med kortet
Kortvärde – den maximala summan pengar som kan finnas på kortet
Säljare – en återförsäljare, säljare eller annan leverantör av varor och/eller tjänster som godkänner betalning med hjälp av kort, kortnummer, PIN-kod eller kort och signatur
Översiktstabell – översikt över avgifter, gränser och begränsningar knutna till kortet
Säljarens bank – banken som används av säljaren i samband med mottagandet av utbetalningar knutna till transaktioner
Paygoo MasterCard Reload Prepaid Card – är ett kort med de egenskaper som beskrivs i villkor 3.2
Verifiering av identitet – innebär att du bekräftar din personliga identitet och adress genom att göra en elektronisk verifiering av dina uppgifter eller genom att tillhandahålla ID-handlingar
Vi/Oss/Vår(a) - betyder PAYGOO AB/AS
År – tolvmånadersperioden efter det att kortet har utfärdats till dig, och varje efterföljande tolvmånadersperiod
Du/Din(a) - den person som har tagit emot kortet och har behörighet att använda kortet enligt villkoren i detta avtal

3. Påfyllning av kortet
3.1 I tabellen nedan visas de metoder du kan använda för att betala och fylla på kortet första gången när du har fått det och hur du kan fylla på det senare:

När du betalar Metod SEK
Inköp Kreditkort 99 SEK
  Genom butiker 99 SEK
  Bankkort 99 SEK
Påfyllning Kreditkort Minsta påfyllning vid ett tillfälle- 200 SEK
Största påfyllning vid ett tillfälle - 10 000 SEK
  Påfyllning i butik Minsta påfyllning vid ett tillfälle- 200 SEK
Största påfyllning vid ett tillfälle - 2 000 SEK
  Bankkort Minsta påfyllning vid ett tillfälle- 200 SEK
Största påfyllning vid ett tillfälle (upp till det tillåtna kortvärdet) - 2 000 SEK

3.2 För att fylla på kortet med ett kreditkort eller bankkort måste du använda ett kreditkort eller ett bankkort som har utfärdats av ett reglerat finansinstitut i Storbritannien eller EES och som är registrerat på samma adress som det här kortet.
3.3 Den tid det tar för saldot på kortet att uppdateras när du fyller på kortet beror på vilken metod du använder och hur lång tid det tar för summan att skickas till kortutfärdaren. Om kortutfärdaren får summan en bankdag uppdateras kortet med den summan samma bankdag. Om kortutfärdaren får summan en dag som inte är en bankdag uppdaterar kortutfärdaren saldot nästa bankdag. Du kan kontrollera t.ex. överföringstid med din bankkorts- eller kreditkortsleverantör om du betalar från ett bankkonto eller med kreditkort.
3.4 När ditt kort fylls på med medel görs betalningen i samma valuta som ditt korts valuta. Valutan du har använt för att fylla på ditt kort kan vara en annan valuta än kortets valuta. Ditt kontobesked visar den valutakurs som användes och som gällde det datum då kortet fylldes på. Valutakurser kan ändras och den valutakurs som gäller när du kontrollerar kanske inte är samma kurs som användes när medel fylldes på ditt kort.

4. Användning av kortet
4.1 Kortet är en förbetald produkt som kan användas för att betala för varor och tjänster hos anslutna återförsäljare som visar MasterCard-symbolen. Visa kortet vid köptillfället när du vill använda det. Använd det för att betala hela eller delar av köpet.
4.2 Du måste registrera kortet när du får det. Det gör du på vår webbsida www.paygoo.se där du anger dina personuppgifter, såvida inte ditt andra kort har förlorats eller blivit stulet och du har rapporterat förlusten eller stölden till oss.
4.3 Du får inte göra inköp som överstiger det tillgängliga saldot på kortet. Saldot reduceras med beloppet som motsvarar beloppen för dina inköp. Om ett köp överstiger den tillgängliga behållningen på kortet eller de aktuella kortgränserna som gäller för olika perioder och beskrivs i villkor 3 (t.ex. uttagsgräns i bankomat) kan transaktionen avvisas.
4.4 Du kan använda kortet för att handla i butik, på internet eller per telefon. Kortet kan användas för att ta ut pengar i bankomat. Kortet medger inte kontantuttag. Kortet är inte ett bankkort som stöds av ett bankkonto och är inte på något sätt kopplat till ett bankkonto. Det är inte heller ett garantikort, betalkort eller kreditkort. Du får inte någon ränta på de pengar som är insatta på kortet.
Du får inte använda kortet för:
4.4.1 förhandsgodkända regelbundna betalningar
4.4.2 transaktioner vid bensinstationer med självservice
4.4.3 kontanttransaktioner (förutom bankomatuttag), inklusive kontantuttag, kontanter från en bank, betalningsanvisningar, resecheckar, utländsk valuta, på växlingskontor, eller
4.4.4 något olagligt syfte.
4.5 Kortet kan inte användas i situationer där det inte är möjligt för säljaren att bekräfta elektroniskt att du har tillräcklig behållning på kortet för transaktionen. Det gäller t.ex. transaktioner på till exempel tåg, fartyg och vissa inköp under flygresor.
4.6 Vi kan stoppa, upphäva eller begränsa kortet eller PIN-koden när vi har rimliga skäl, med hänsyn till:
4.6.1 kortets, kortnumrets eller PIN-kodens säkerhet och
4.6.2 misstankar om otillåten eller olaglig användning av kortet eller PIN-koden. I sådana fall har vi rätt att stoppa, upphäva eller begränsa kortet eller PIN-koden och meddelar dig, om möjligt, att vi har tänkt göra detta och skälet till detta. Om vi inte har möjlighet att informera dig, ger vi dig besked snarast möjligt i efterhand. Kravet om att informera dig gäller inte i situationer där detta skulle kunna påverka säkerheten eller om det skulle vara olagligt att göra det.
4.6.3 Om du har fått ett SDD-kort eller ett kort med begränsningar så kan du endast använda det i bankomater i Sverige.
4.7 Vi ansvarar inte för kvalitet, säkerhet, laglighet eller någon annan aspekt när det gäller varor eller tjänster som har köpts med kortet. Vi ansvarar inte för att säljare eventuellt inte accepterar kortet.
4.8 Enligt dessa villkor utfärdar vi inte huvudkortet till personer under 18 år. Vi kan tillåta ytterligare kortinnehavare som delar ditt saldo och är minst 13 år gamla.
4.9 Paygoo AB har rätt att blockera säljare om det befinns vara nödvändigt.

5. Transaktioner
5.1 Du samtycker till att all användning av kortet, kortnumret eller PIN-koden utgör din auktorisation och ditt godkännande av en transaktion
5.2 Tiden för transaktionens mottagande är då den tas emot av oss. Om en transaktionsorder tas emot efter klockan 16.00 på en bankdag anses den ha tagits emot nästa bankdag. Om mottagandet inte sker på en bankdag anses den ha tagits emot nästa bankdag.
5.3 Du kan inte stoppa en transaktion efter att du har godkänt den och den har överförts till oss, eller så snart du har gett ditt godkännande till säljaren för en förhandsgodkänd betalning.
5.4 Vi förbehåller oss rätten att avvisa en transaktion, eller fördröja eller avsluta din rätt att fylla på kortet. Vi kan göra detta om den aktuella telefon- eller datoranslutningen är upptagen. Vi kan även göra detta:
5.4.1 om en transaktion övertrasserar det tillgängliga saldot på kortet
5.4.2 om en transaktion övertrasserar någon av dina kortgränser, eller
5.4.3 om vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa de regler som gäller för betalningssystemet ditt kort utfärdades enligt
5.4.4 om vi har rimliga skäl att tro att det är nödvändigt för att följa lagstiftningen eller agera enligt god praxis.

6. Transaktioner i utländsk valuta
6.1 Kortet kan användas för transaktioner som görs i en annan valuta än kortets valuta, men en avgift tillkommer då.
6.2 Om du gör en transaktion i en annan valuta än kortets valuta omvandlar vi summan till kortets valuta enligt den gällande marknadskursen eller den valutakurs som har fastställts av ett lands regering. Vi kommer att debitera dig en serviceavgift (provision), se översiktstabellen.
6.3 Valutakurser kan ändras, och valutakursen på transaktionsdagen är inte nödvändigtvis samma valutakurs som används när vi omvandlar transaktionskostnader och drar av serviceavgiften från saldot.
6.4 Den aktuella valutakursen kommer också att gälla för denna serviceavgift. Du kan kontrollera vilken valutakurs som användes, enligt beskrivningen i villkor 7. Ditt onlinesaldo visar växlingskurs och serviceavgift.

7. Så kontrollerar du saldot på kortet
7.1 För att kontrollera det tillgängliga saldot på ditt kort eller se en transaktionsöversikt kan du gå till www.paygoo.se och logga in på Mina sidor, eller använda vår tjänst för SMS-saldo genom att skicka kund-ID på kortets baksida tillsammans med SALDO för norska användare och SALDOT för svenska användare. SMS skickas till 2380 för norska användare och till 72323 för svenska användare. SMS-kostnaden är 5 SEK och dras från behållningen på kortet

8. Kortets utgångsdatum
8.1 Kortets utgångsdatum finns tryckt på kortet. Du får inte använda kortet efter utgångsdatumet och du kan inte fylla på det. Utgångsdatum för ytterligare kortinnehavares kort är samma datum som för huvudkortinnehavaren.
8.2 Om du har använt kortet två veckor innan utgångsdatumet kommer vi att skicka ett e-postmeddelande som informerar dig om att vi automatiskt överför det utestående saldot till ett nytt kort. Det nya kortet utfärdas kostnadsfritt och skickas till den adress du har angett till oss enligt villkor 15.3 inom två veckor från utgångsdatum. Förnyandet gäller inte ytterligare kortinnehavares kort. Meddela oss om du inte vill att kortet förnyas. Det gör du genom att kontakta oss på hello@paygoo.se. 
8.3 Om kortet inte har använts åtta veckor före utgångsdatumet får du ett e-postmeddelande där vi frågar om du vill ersätta kortet och behålla det eventuella utestående saldot. Om du ber att vi gör detta får du ett nytt kort inom två veckor. En avgift kan tas ut för ersättningskortet (se översiktsrutan).
8.4 Om du förnyar kortet enligt de förhållanden som beskrivs i villkor 8.2 eller 8.3 fortsätter detta avtal att gälla.
8.5 Om du önskar att kortet inte förnyas enligt 8.2 villkor och 8.3 eller inte begär ett ersättningskort enligt villkor 8.4 kan du inte använda det efter utgångsdatumet. Du kan lösa in ett eventuellt utestående saldo på kortet upp till sex år efter utgångsdatumet genom att följa beskrivningen i villkor 9. Ett eventuellt utestående saldo som finns på kortet mer än sex år efter utgångsdatumet återbetalas ej.

9. Inlösen
9.1 Du kan lösa in hela eller en del av saldot genom att maila oss på hello@paygoo.se fram till sex år efter kortets utgångsdatum, som anges på kortet. Vi överför då behållningen till ett bankkonto i ditt namn. Vi kan begära att du bevisar att kontot är registrerat i ditt namn.
9.2 Du kommer att debiteras en avgift (se översiktsrutan) som täcker inlösenkostnaderna vid varje enskild inlösen om du löser in hela eller en del av saldot i följande situationer:
9.2.1 när du begär återbetalning innan kontraktet löper ut
9.2.2 när innehavaren av elektroniska pengar säger upp kontraktet före avtalets överenskomna slutdatum, eller
9.2.3 när du ber om inlösen senare än ett år efter kontraktets slutdatum
9.3 Du påminns om denna avgift före en eventuell inlösen. Observera att om behållningen motsvarar eller är mindre än summan du vill lösa in enligt de förhållanden som anges ovan kommer avgiften att motsvara behållningen som då minskar till noll.
9.4 Du kommer inte att debiteras en avgift vid inlösen om:
9.4.1 vi säger upp detta avtal
 

10. Ytterligare kortinnehavare
10.1 Du kan begära att ytterligare kortinnehavare får kort med tillgång till ditt saldo och vi debiterar en avgift per kort (se översiktsruta). Korten har ett gemensamt saldo. Ytterligare kort kan endast ta emot medel (påfyllningar) genom överföring från huvudkortet. Alla transaktioner eller avgifter dras från ditt saldo.
10.2 Du måste ange personlig information i form av namn, adress och födelsedatum för ytterligare kortinnehavare, som måste godkänna att du ger oss dessa uppgifter.
10.3 Alla ytterligare kortinnehavare ska vara minst 13 år. Det är ditt ansvar att visa det för oss och vi kan komma att be om bevis på ålder.
10.4 Du ska se till att alla ytterligare kortinnehavare efterlever kraven i villkoren vad gäller deras kort.
10.5 Du ska se till att eventuella ytterligare kortinnehavare under 18 år inte använder ett kort för något annat syfte där det finns en åldersgräns på 18 år eller högre, t.ex. spel, explicit innehåll och inköp av alkohol.
10.6 Om ditt kort går ut eller avtalet avslutas upphör möjligheten till åtkomst av din behållning för eventuella ytterligare kortinnehavare och eventuella ytterligare kortinnehavares kort upphör att gälla, som tillämpligt. Detta sker varje gång utgångsdatumet på en ytterligare kortinnehavares kort är senare än datumet på ditt kort.

11. Ansvar
11.1 Du ska underteckna kortet så snart du tar emot det och förvara det säkert. Du ska alltid se till:
11.1.1 att ingen annan använder ditt kort
11.1.2 att du inte avslöjar din PIN-kod eller skriver ner lösenord, PIN-kod eller någon annan säkerhetsinformation du har gett oss, om du inte gör detta på ett sätt som gör det omöjligt för en obehörig att känna igen dessa uppgifter.
11.1.3 att du bara visar kortet eller uppger kortnummer eller PIN-kod för att utföra (eller försöka utföra) en transaktion
11.2 Om du förlorar ditt kort eller om det blir stulet, om någon annan får tag i din PIN-kod, eller om du tror att ditt kort, kortnummer eller PIN-kod kan missbrukas, så måste du:
11.2.1 utan dröjsmål ringa oss på +46 (0) 107 502 421 för Sverige (KOSTNADSFRITT dygnet runt), så att vi kan spärra ditt kort och din PIN-kod
11.2.2 skriva till oss inom sju dagar, om vi ber om detta, för att bekräfta att du har förlorat ditt kort, att det har stulits, eller att det har missbrukats (adressen är Paygoo AS/AB, Haakon VII's gate 9, 0161 Oslo, Norge) och
11.2.3 omedelbart sluta använda kortet, kortnumret och PIN-koden. Om du hittar kortet efter att du har anmält det som förlorat, stulet eller missbrukat, ska du klippa sönder det och meddela oss så snart som möjligt.
11.3 Om ditt kort, extrakort, eller ersättningskort försvinner eller blir stulet, kan du begära ett nytt kort efter att du har meddelat oss om detta, genom att maila oss på hello@paygoo.se. Vi debiterar en avgift för ersättningskortet. Detta beskrivs i översiktstabellen.
11.4 Om kortet har förlorats, stulits, eller förstörts, är du inte ansvarig för en annan persons användning av kortet, kortnumret eller PIN-koden, om du inte:
11.4.1 godkände att vederbörande använde ditt kort, kortnumret eller PIN-koden, eller genom grov oaktsamhet eller oförsiktighet inte följde villkor 11.1. I så fall kan det hända att du är ansvarig för all användning som sker innan du meddelar oss, i enlighet med dessa villkor, eller
11.4.2 har agerat bedrägligt; i den utsträckning som lagen medger, kan du vara ansvarig för missbruk av kortet, kortnumret eller PIN-koden.
11.4.3 du kan endast hållas ansvarig för upp till 380 SEK till följd av transaktioner som uppstår genom användning av ett förlorat eller stulet kort, eller felaktig användning av betalningsinstrumentet där kortinnehavaren inte har lyckats skydda säkerhetsinformationen. Ansvarsgränsen på 380 SEK gäller vid förlust, stöld eller felaktig användning och inte per transaktion.
11.5 Om kortet har använts utan din tillåtelse eller har förlorats, blivit stulet eller om du misstänker att ditt kort kan ha missbrukats, kan vi komma att lämna ut information, som vi rimligen anser kan vara av betydelse, till polisen.
11.6 Vi ansvarar inte för:
11.6.1 onormala eller oförutsägbara omständigheter utanför vår kontroll (till exempel, fel i ett datasystem på grund av omständigheter utanför vår kontroll, eller strejk på grund av omständigheter utanför vår kontroll) om det hindrar oss från att tillhandahålla tjänsten som vanligt
11.6.2 en person eller personer som vägrar att godkänna (eller försenar godkännandet av) kortet, kortnumret eller PIN-koden, eller
11.6.3 bankomater som inte betalar ut kontanter Vi är inte ansvariga för det sätt som du meddelas om eventuella avvisanden eller förseningar.
11.7 Vid fel eller tvister om transaktioner ber vi dig maila oss på hello@paygoo.se.

12. Villkorsändringar
12.1 Vi kan komma att ändra några av dessa villkor och bestämmelser, inklusive avgifter och kostnader, eller införa nya villkor. Om vi gör några ändringar meddelar vi dig skriftligen två månader i förväg via e-post.
12.2 Om vi ändrar dessa villkor, kommer de nya villkoren att finnas på www.paygoo.se från den dag ändringen träder i kraft.
12.3 Du anses ha accepterat eventuella ändringar av dessa villkor om du inte meddelar oss dina invändningar före det angivna ändringsdatumet.
12.4 Om du meddelar oss att du inte accepterar ändringarna efter mottagandet av meddelandet om detta och före det angivna ändringsdatumet, upphör detta avtal omedelbart, och du kan lösa in det totala saldot utan några tillkommande kostnader enligt villkoren i 9.4.2.

13. Ångerrätt
13.1 Om du ångrar dig när det gäller kortet kan du säga upp det inom 14 dagar från den dag då du får en bekräftelse om att din ansökan har godkänts genom att maila oss på hello@paygoo.se. Vi debiterar en avgift när du säger upp kortet under denna period. Vi återbetalar eventuellt utestående saldo på kortet och eventuella avgifter som du har erlagt.
13.2 Vi gör återbetalningen i kortets valuta.

14. Uppsägning av avtalet
14.1 Vi kan säga upp detta avtal när som helst. Om inga särskilda omständigheter föreligger meddelar vi dig skriftligen två månader i förväg
14.2 Du kan säga upp avtalet enligt villkoren i 12.4 och 13 genom att maila oss på hello@paygoo.se.
14.3 Om du inte löser in hela saldot inom sex år efter kortets utgångsdatum sägs avtalet upp.

15. Generellt
15.1 Genom att ingå detta avtal godkänner du att vi kan använda uppgifter om dig enligt avsnittet "Så använder vi dina personuppgifter" i dessa villkor, enligt villkor 18.
15.2 Vi kan övervaka och/eller spela in telefonsamtal mellan dig och oss eller tjänsteleverantörer.
15.3 Du måste uppge en e-postadress samt din postadress och ditt telefonnummer och meddela oss eventuella ändringar.
15.4 Vi kan överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal eller bemyndiga någon annan att utöva dem enligt avtalet. Du får inte överlåta några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.
15.5 Vi kan skjuta upp våra rättigheter enligt detta avtal utan att förlora dem.
15.6 Om vi inte kan upprätthålla en punkt eller bestämmelse eller delar av en punkt eller bestämmelse i detta avtal, skall detta inte påverka någon av de andra punkterna, bestämmelserna eller några andra delar av punkterna eller bestämmelserna.
15.7 Avtalet omfattas av engelsk och walesisk rätt. Detta avtal är på svenska och alla kommentarer och all information i avtalet kommer att vara på svenska.

16. Information om betaltjänster
16.1 Denna bestämmelse (16) gäller endast om säljarens bank finns inom EES och betaltjänster som utförs görs i euro eller annan giltig EES-valuta.
16.2 Vi tillser att dina transaktioner krediteras säljarens bank samt att återbetalda medel till följd av återköp eller avbeställning krediteras din bank inom dessa tidsramar:

Transaktionstyp Period
Transaktionen utförs i en annan valuta än SEK
eller
Transaktionen görs i mer än en valuta
I slutet av den fjärde bankdagen efter den dag då transaktionsordern togs emot.
Alla övriga transaktioner I slutet av bankdagen efter den dag då transaktionsordern togs emot.

16.3 Om du använder kortet eller lämnar kortuppgifter till en säljare för att utföra en transaktion innan du vet hur mycket som kommer att belasta kortet, kan du ha rätt att begära återbetalning om beloppet är oväntat högt, förutsatt att du ger Paygoo besked om detta inom åtta veckor från det att transaktionen drogs från ditt saldo. Du är emellertid inte berättigad till återbetalning om du har informerats av oss eller av säljaren om beloppet minst fyra veckor innan transaktionen ska dras från ditt saldo, och du har samtyckt till transaktionen. För kortbaserade betalningstransaktioner där du inte känner till det exakta beloppet för betalningstransaktionen när du godkänner det, blockerar vi inte pengar på ditt betalningsinstrument om du inte tillåter det exakta beloppet som ska blockeras. Detta kan vara fallet för betalningar du gör på hotell eller vid bensinstationer till exempel. Vi ska släppa ut blockerade medel utan onödigt dröjsmål så snart vi är medvetna om det exakta beloppet av betalningstransaktionen och omedelbart efter mottagandet av den aktuella betalningsordern.
16.4 Vid mottagandet av en sådan begäran enligt bestämmelse 16.3 kan vi kräva att du ger oss ytterligare information så att vi kan avgöra om villkoren i bestämmelse 16.3 är uppfyllda. Vi gör en återbetalning eller anger varför vi avslår en sådan begäran inom tio bankdagar från mottagandet av en begäran från dig enligt bestämmelse 16.3 eller om någon ytterligare information krävs enligt denna bestämmelse.
16.5 Vi ansvarar för att transaktionen genomförs på rätt sätt, om vi inte kan bevisa att transaktionen har tagits emot av säljarens bank, i vilket fall säljarens bank är ansvarig gentemot säljaren. Du kan begära att vi vidtar omedelbara åtgärder för att spåra en felaktigt utförd transaktion och att vi meddelar dig resultatet.
16.6 När en säljare initierar en transaktion är det säljarens bank som är ansvarig för att relevant information överförs till oss på rätt sätt. Om säljarens bank kan bevisa att banken inte är ansvarig för en transaktion som har misslyckats eller är felaktigt utförd är vi ansvariga gentemot dig.
16.7 Om vi är ansvariga för att ett felaktigt belopp har dragits från ditt saldo rättar vi till felet. Om vi är ansvariga för att en transaktion som du inte har godkänt dras från ditt saldo kommer vi att återbetala beloppet till ditt kort och behandla transaktionen som om den aldrig har ägt rum. Du måste informera oss om otillåtna eller felaktiga transaktioner så snart som möjligt och under alla omständigheter senast 13 månader efter tidpunkten för debiteringen. Om du inte gör det, är vi inte ansvariga.
16.8 Vi är inte ansvariga om du identifierar säljaren felaktigt vid en transaktion. I sådana fall kommer vi att göra vad som rimligen kan förväntas av oss för att du ska få tillbaka det aktuella beloppet.

17. Klagomål och kontaktinformation
17.1 Om du vill lämna in ett klagomål eller kontakta oss av någon annan anledning i samband med dessa villkor skriver du till Paygoo AS/AB, Haakon VII's gate 9, 0161 Oslo, Norge, e-postar hello@paygoo.se. Vi har rutiner för att behandla ditt klagomål snabbt och på ett rättvist sätt. Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål, kan du skriva till: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, Harbour Exchange, London E14 9SR, Storbritannien. Vi kommer att försöka lösa eventuella klagomål om ditt betalningsinstrument eller den tjänst vi tillhandahåller till dig inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av ditt klagomål och under exceptionella omständigheter inom 35 arbetsdagar (och vi meddelar dig om detta är fallet).

18. Så använder vi dina personuppgifter
18.1 Vi kan komma att söka efter uppgifter om dig hos kreditupplysningsföretag. Dessa sökningar görs för att kontrollera din identitet, men vi kommer inte att genomföra en komplett kreditutvärdering för detta ändamål. Vi använder ett automatiserat beslutssystem för att granska din ansökan och bekräfta din identitet.
18.1.1 Om vi inte kan verifiera din identitet på ett adekvat sätt, kan vi be dig tillhandahålla dokumentation som kan hjälpa oss att bekräfta din identitet och adress.
18.2 Kreditupplysningsföretag kan kontrollera den information som du uppger mot eventuella uppgifter i andra databaser (offentliga eller andra) som de har tillgång till. En oregistrerad begäran kommer att göras. En oregistrerad begäran är en sökning som görs om ändamålet inte är att låna pengar. Din kreditvärdighet påverkas inte om du ska ansöka om en kredit. Den syns inte hos andra långivare än den som utför sökningen. Den kommer att finnas med i din kreditrapport, så att du vet att sökningen har gjorts, men den påverkar inte din kreditvärdighet om du ska ansöka om en kredit.
18.3 Om du ger oss falsk eller felaktig information och vi upptäcker att det är ett bedrägeri, kommer vi att registrera detta hos bedrägeriförebyggande organisationer. Polisen kan få tillgång till och använda denna information.
18.3.1 Bedrägeriförebyggande organisationer delar informationen med andra organisationer. Vi och andra organisationer kan få tillgång till och använda information som finns registrerad hos utländska bedrägeriförebyggande organisationer. Maila oss på hello@paygoo.se om du vill ha mer information om kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer.
18.3.2 Du har rätt enligt lag att få detaljerad information av detta slag. Du har vissa rättigheter att få en kopia på den information vi har om dig. Skriv till: Paygoo AS/AB, Haakon VII's gate 9, 0161 Oslo, Norge eller e-posta help@paygoo.se. Vi kan debitera en avgift för denna service.
18.4 Viss information från kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer lämnas till oss och andra organisationer, bland annat för följande ändamål:
18.4.1 för att förhindra bedrägerier och penningtvätt genom att kontrollera ansökningar om kredit, kreditrelaterade eller andra faciliteter, yrkanden och skadeanmälningar för alla typer av försäkringar, jobbansökningar och personalregister samt för att bekräfta din identitet.
18.4.2 Informationen som innehas av dessa organisationer kan också användas för andra syften, efter särskild tillåtelse från dig, eller under särskilda omständigheter där det krävs enligt lag eller tillåts enligt villkoren i den brittiska Data Protection Act 2018 / GDPR.
18.5 När du har ingått ett avtal med oss kan vi använda följande typer av information om dig:
18.5.1 information du ger oss eller som vi redan har om dig, inklusive det telefonnummer du ringer oss från, som vi kan registrera
18.5.2 information vi får när vi ska fatta beslut om din ansökan eller avtal, inklusive information vi får från förfrågningar och sökningar i ditt namn hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer
18.5.3 information (inklusive information om betalningar och transaktioner) som vi kan ha från administration av konton eller försäkringar som du har med eller genom oss
18.5.4 information vi får från alla aktörer som har tillåtelse att ge oss information om dig
18.6 Vi kommer att hantera, använda, administrera, styra, dela och registrera information om dig för att:
18.6.1 söka i register hos kreditupplysningsföretag och bedrägeriförebyggande organisationer (inklusive information från utlandet) för att kunna administrera ditt konto
18.6.2 administrera konton och försäkringar och alla ansökningar, avtal och korrespondens du kan ha med oss
18.6.3 genomföra, övervaka och analysera vår egen verksamhet
18.6.4 kontakta dig via e-post, på telefon eller på annat sätt om andra produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig – såvida du inte har meddelat oss att du inte vill ta emot direktmarknadsföring
18.6.5 bekämpa bedrägerier, penningtvätt, terrorism och annan brottslighet
18.6.6 följa lagar eller förordningar i alla länder
18.7 Vi kan lämna ut information om dig:
18.7.1 till alla personer som arbetar för oss eller våra samarbetspartners
18.7.2 till bedrägeriförebyggande organisationer
18.7.3 till alla organisationer som stödjer en eller flera av våra produkter som du använder
18.7.4 till alla betalningssystem ditt kort är utfärdat i enlighet med
18.7.5 till särskilda myndigheter i syfte att upptäcka och förhindra terrorism (inklusive myndigheter utanför Storbritannien) om en betalning bearbetas genom globala betalningssystem
18.7.6 till alla som vi överför någon av våra rättigheter eller skyldigheter till, i enlighet med ett avtal som vi har med dig
18.7.7 till alla tredje parter som du ger oss behörighet att lämna information om dig till
18.8 Behandling av dina uppgifter kan, som beskrivs ovan, innebära att informationen skickas till andra länder utanför EES-området, inklusive USA. I sådana fall är vi ansvariga för att se till att uppgifterna behandlas konfidentiellt.
18.9 Vi lagrar enbart information om dig så länge det behövs, eller i den mån det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

19. ÖVERSIKTSRUTA - Avgifter
Den här tabellen sammanfattar de viktigaste produktegenskaperna samt annan information och är inte avsedd att ersätta villkoren vid användning av produkten. Avgiftsgränser och begränsningar som gäller för varje kort beskrivs nedan.

Avgifter och gränser SEK
Avgift för att köpa kortet 99
Administrationsavgift 29 SEK
Avgift för varje extrakort som utfärdas till en ytterligare kortinnehavare eller för varje ersättningskort 125 SEK
Avgift för återbetalning och uppsägning (om tillämpligt – se villkoren) 125 SEK
SMS-avgifter (kontrollera saldo, hämta PIN-kod, automatisk påfyllning, spärra kort) 5 SEK
Beloppsgränser anonym profil  
Högsta behållning vid varje givet tillfälle 2 000 SEK
Högsta månatliga påfyllning 2 000 SEK
Högsta årliga påfyllning 2 000 SEK
Högsta dagliga påfyllning g 2 000 SEK
Daglig uttagsgräns i bankomat Ej tillämpligt
Årlig uttagsgräns i bankomat Ej tillämpligt
Beloppsgränser SDD-profil  
Högsta saldo vid varje givet tillfälle 2 000 SEK varje år
Högsta månatliga påfyllning 2 000 SEK
Högsta årliga påfyllning 20 000 SEK
Högsta dagliga påfyllning 2 000 SEK
Uttagsgräns i bankomat (endast innland) 900 SEK
   
Beloppsgränser FDD-profil  
Högsta saldo vid varje givet tillfälle 500 000 SEK
Högsta månatliga påfyllning 100 000 SEK
Högsta årliga påfyllning 500 000 SEK
Högsta dagliga påfyllning 45 000 SEK
Daglig uttagsgräns i bankomat 10 000 SEK
Månatlig uttagsgräns i bankomat 30 000 SEK
Årlig uttagsgräns i bankomat 250 000 SEK
Transaktionsavgifter  
Avgift för köp i kortets valuta 3 SEK
Serviceavgift (provision) för köp som görs i annan valuta än kortets valuta 4%
Avgifter för kontantuttag  
Avgift för kontantuttag i bankomat i kortets valuta. OBSERVERA att bankomatägaren kan ta ut ytterligare avgifter 1,5 % av summan + 15 SEK
Avgift för kontantuttag i bankomat i annan valuta än kortets valuta. OBSERVERA att bankomatägaren kan ta ut ytterligare avgifter 5,5% + 15 SEK
Kontinuerliga kostnader  
Avgift för att få kontoutdrag på papper 125 SEK
Årlig avgift (dras när kortet laddas första gången) 95 SEK
Inaktivitetsavgift (efter 24 månader) 50 SEK

20. Kontakta dig i en nödsituation
Vi kan behöva kontakta dig omgående om vi misstänker eller finner att bedräglig aktivitet har inträffat på ditt konto (förutsatt att vi inte är förbjudna att göra det enligt lag) eller om vi har ett säkerhetshot. För att göra det kan vi (till exempel) skicka ett textmeddelande istället för att ringa eller maila dig om vi tycker att det här är det snabbaste sättet att kontakta dig. När vi kontaktar dig kommer vi också att ge dig information om hur du kan minimera eventuella risker för ditt betalningsinstrument beroende på arten av säkerhetshotet. Vi använder samma kontaktuppgifter som du redan har gett oss när du kontaktar dig. Du måste omedelbart informera oss om dina personuppgifter eller kontaktuppgifter ändras.

21. Internationella betalningar
Om du har ett betalningsinstrument som tillåter dig att göra utländska betalningar, kommer sättet att behandla betalningar till betalningstjänstleverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) att ändras, liksom betalningar i utländska valutor till leverantörer av betalningstjänster inom EES och Om inte annat anges gäller dina villkor också för sådana betalningstransaktioner. Du kan inte längre betala avgifter för alla som betalar till inom EES (oavsett överföringsvaluta). Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattar alla EU, Island, Norge och Liechtenstein.